Usnesení

z jednání 12. členského fóra konaného dne 13. září 2000 v Jihlavě
 1. Členské fórum bere na vědomí:
  • Informaci o plnění usnesení 11. členského fóra
  • Zprávu o stavu členské základny
 2. Zprávu o stavu členské základny
  • program jednání 12. Členského fóra
  • složení návrhové komise - p. Mahelová, p. Löwy, p. Kremzerová
  • složení mandátové komise - p. Sládková, p. Fedoš, p. Panáčová
  • složení volební komise - p. Bajo, p. Kučírek, p. Brýdlová
  • zapisovatelka jednání - p. Jahodová
  • ověřovatele zápisu - p. Goetz, p. Zelenka
  • zprávu o činnosti rady za rok 1999 a 2000
  • průběžnou zprávu o plnění plánu činnosti za rok 2000
  • celkovou zprávu o uzávěrce hospodaření
  • zprávu revizní komise
  • rozpočet na rok 2001
 3. Členské fórum ukládá:
  • prezidentovi asociace svolat během Dne regionů v rámci workshopu MADI radu za účelem zvolení statutárních zástupců
  • radě asociace určit zástupce A. t. I. C. pro spolupráci na informačním systému ČCCR
  • radě asociace zpracovat a předložit žádost o grant ČCCR a finanční zajištění projektu řešit v rozsahu finanční rezervy rozpočtu asociace